Уладзімір Аляксандравіч Васілевіч

Автор: | Декабрь 3, 2017
Раздел: Люди

Уладзімір Аляксандравіч Васілевіч — беларускі фалькларыст і этнограф.

Сын беларускай пісьменніцы Алены Васілевіч Уладзімір нарадзіўся ў 1952 годзе у Мінску (БССР).

Уладзімір Аляксандравіч Васілевіч — беларускі фалькларыст, этнограф, кандыдат філалагічных навук, загадчык кафедры этналогіі і фалькларыстыкі факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ імя М. Танка, дацэнт.

 

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • беларуская фалькларыстыка (навукай, што вывучае народную творчасць (фальклор) і знаходзіцца на стыку этнаграфіі, літаратуразнаўства і музыказнаўства. У сферы навуковых інтарэсаў фалькларыстыкі знаходзіцца збіранне, выданне, тыпалагізацыя і агульнае вывучэнне народнай творчасці);

 • этнаграфія – частка гістарычнай навукі, якая вывучае народы-этнасы і іншыя этнічныя ўтварэнні, іх паходжанне (этнагенез), склад, рассяленне, культурна-бытавыя асаблівасці, а таксама іх матэрыяльную і духоўную культуру. Пад тэрмінам «этнаграфія» ў большасці заходніх краін маюць на ўвазе апісальную дысцыпліну (напрыклад, музеезнаўства) — у адрозненне ад агульнай тэарэтычнай плыні, «этналогіі», якая займаецца вырашэннем народазнаўчых праблем. Аднак у многіх выпадках гэтыя навуковы галіны блізкія адна адной і цесна звязаныя;

 • беларуская міфалогія – комплекс паданняў і вераванняў насельніцтва Беларусі. Спачатку язычніцкая, політэістычная, пазней яна значна змянілася пад уплывам хрысціянства. Па меры адыходу ў мінулае ўласна паганскіх уяўленняў іх месца паступова займала Народная Біблія — сукупнасць апакрыфічных фальклорных апавяданняў, якія тлумачылі навакольныя з’явы праз інтэрпрэтацыю сюжэтаў Святога Пісання. Беларуская міфалогія ўваходзіць у агульнаславянскую і — адпаведна — у агульную індаеўрапейскую сям’ю міфалогій. На сёння вывучана даволі мала, існуе дэфіцыт аб’ектыўных пісьмовых крыніц. Функцыі і «біяграфіі» многіх багоў з’яўляюцца прадметам навуковых дыскусій. Як у мінулым, так і сёння ўзнікае шмат фальсіфікацый і сфабрыкаваных сведчанняў, якія не маюць нічога агульнага з сапраўднымі вераваннямі старажытных беларусаў. Беларуская міфалогія стала асноваю для цэлага шэрагу твораў Я. Купалы, М. Багдановіча, а таксама некаторых сучасных пісьменнікаў («Аб багох крывіцкіх сказы» Сяргея Хмары[2], «Сем Камянёў» Аляксея Шэіна, вершы Рыгора Барадуліна).

 

 Библиография:

 • Міфы бацькаўшчыны / Беларуская энцыклапедыя.
 • Беларуская міфалогія : Дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей ВНУ.
 • Зямля стаіць пасярод свету…: Бел. нар. прыкметы і павер’і.
 • Беларуская міфалогія : энцыклапедычны слоўнік.
 • Дзіцячы фальклор : зборнік фальклорных матэрыялаў.
 • Замовы.
 • Залаты клубочак : загадкі, лічылкі, скорагаворкі.
 • Беларускія народныя прыкметы і павер’і.
 • Беларускі народны соннік.
 • Зіма з летам сустракаецца : Фальклорны каляндар.
 • Дзень добры, мама! : словы адданасці і любові: [зборнік вершаў беларускіх савецкіх паэтаў: для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту].
 • Люблю будзённы дзень : вершы беларускіх паэтаў: [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту]
 • Хто з’еў прасвірку : антырэлігійныя казкі і жарты рускага, украінскага і беларускага народаў
 • Жыцця адвечны лад : Беларускія народныя прыкметы і павер’і.
 • Беларускае асветніцтва: вопыт тысячагоддзя.
 • Восточнославянская юмористическая песня.
 • Зямная дарога ў вырай : Бел. нар. прыкметы і павер’і.
 • Белорусская юмористическая песня в сравнительном изучении с песнями восточных славян.
 • Дай божа знаць, з кім век векаваць: Беларуская народная варажба.

 

Владимир Александрович Василевич — белорусский фольклорист и этнограф.

Сын белорусской писательницы Алёны Василевич Уладзімір родился в 1952 году в Минске (БССР) годзе у Мінску (БССР).

Владимир Александрович Василевич — белорусский фольклорист, этнограф, кандидат филологических наук, заведующий кафедры этнологии и фольклористики факультета эстетичного образования БГПУ имени М. Танка.

  Источник: https://be.wikipedia.org

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *